פרקי הגדת התכנסות זימון - הזמנה, על אלה אני בוכייה